Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Alyssa Cratsborn en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijke afwijking.

Artikel 1 — offertes
1.1 Een oriënterend gesprek is kosteloos en onderdeel van de service.
1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen.
1.3 Zodra een opdrachtgever een offerte of voorstel van Tekstbureau Alyssa Cratsborn goedkeurt, is er sprake van een opdracht. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.
1.4 In een offerte van Tekstbureau Alyssa Cratsborn vind je de opdrachtomschrijving, afgesproken prijzen, doel van de teksten en/of (online) content, leveringstermijnen, bijkomende werkzaamheden en bijzonderheden. 

Artikel 2 — wijziging of annulering opdracht
2.1 Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt, dan is Tekstbureau Alyssa Cratsborn niet verplicht teksten of content die nog niet gereed zijn te leveren. Wel heeft Tekstbureau Alyssa Cratsborn recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
2.2 Tekstbureau Alyssa Cratsborn heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding indien:
• de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
• bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;
• bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 3 — verstrekken benodigde gegevens
3.1 De opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen schrijven van goede teksten tijdig, helder en volledig aan te leveren bij Tekstbureau Alyssa Cratsborn. Dit geldt ook voor de gegevens en informatie die nodig zijn voor het maken van goede content.

Artikel 4 — betaling
4.1 De betalingstermijn van iedere factuur is dertig dagen.
4.2 Tekstbureau Alyssa Cratsborn factureert opdrachten die binnen één maand worden afgerond na beëindiging van de werkzaamheden.
4.3 Bij langdurige opdrachten, heeft Tekstbureau Alyssa Cratsborn het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren.
4.4 Betaalt de opdrachtgever later dan twee maanden na factuurdatum, dan brengt Tekstbureau Alyssa Cratsborn de wettelijke rente in rekening. 
4.5 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, mag de opdrachtgever de door Tekstbureau Alyssa Cratsborn ter beschikking gestelde teksten en/of content op geen enkele manier gebruiken.

4.6 Ook wanneer de geleverde teksten en/of content niet wordt gebruikt door de opdrachtgever, dient aan de betalingsverplichting te worden voldaan.

Artikel 5 — auteursrecht
5.1 Alle rechten blijven bij Tekstbureau Alyssa Cratsborn zolang het werk niet is geleverd of niet geheel is betaald.
5.2 Tekstbureau Alyssa Cratsborn heeft te allen tijde het recht haar naam te laten vermelden bij publicatie van teksten en/of content.
5.3 De opdrachtgever moet vooraf toestemming vragen om de teksten en/of content van Tekstbureau Alyssa Cratsborn te publiceren, verveelvoudigen of een andere manier te gebruiken voor een ander medium dan afgesproken. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.
5.4 Als de opdrachtgever de tekst ingrijpend wijzigt en Tekstbureau Alyssa Cratsborn dit niet goedkeurt, kan Tekstbureau Alyssa Cratsborn gebruik van de tekst op grond van de Auteurswet verbieden.
5.5 Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever een schadevergoeding aan Tekstbureau Alyssa Cratsborn betalen.
5.6 Tenzij anders is overeengekomen, heeft Tekstbureau Alyssa Cratsborn het recht en de vrijheid geleverde teksten en/of content te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 — aansprakelijkheid
6.1 Tekstbureau Alyssa Cratsborn is niet aansprakelijk voor fouten in teksten en/of content nadat controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
6.2 Tekstbureau Alyssa Cratsborn is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
6.3 Tekstbureau Alyssa Cratsborn aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Tekstbureau Alyssa Cratsborn uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt Tekstbureau Alyssa Cratsborn het geleverde product kosteloos.
6.4 Tekstbureau Alyssa Cratsborn is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 — klachten en geschillen
7.1 Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever direct na levering van de teksten en/of content of binnen acht dagen na het verschijnen van het medium te melden aan Tekstbureau Alyssa Cratsborn.
7.2 Onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen na vaststelling melden bij Tekstbureau Alyssa Cratsborn.
7.3 Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur bij Tekstbureau Alyssa Cratsborn zijn ingediend.
7.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Tekstbureau Alyssa Cratsborn beslissend.
7.5 Op elke overeenkomst tussen Tekstbureau Alyssa Cratsborn en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen.

Artikel 8 — geheimhouding
8.1 Zowel Tekstbureau Alyssa Cratsborn als opdrachtgever zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die zij ten behoeve van de samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Dit geldt ook na beëindiging van de opdracht. Informatie is vertrouwelijk als je weet of kan weten dat het vertrouwelijk is.

Artikel 9 — handelsregister
Tekstbureau Alyssa Cratsborn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 58454810 in het handelsregister.